Aviso legal

Para dar cumprimento ao artigo 10 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, informamos ao usuario dos nosos datos:
 
 • Denominación social: Asociación de Esclerose Múltiple do Morrazo EMMO., en diante, “O provedor”.
 • Nome comercial: EMMO.
 • Domicilio Social: rúa Masandía, 4, Tirán, 36958 Moaña, Pontevedra.
 • NIF: G06911663.
 • Teléfono: 691 83 50 79
 • Correo electrónico: info@emmo.gal

Obxecto

O prestador, responsable do sitio web, pon a disposición dos usuarios este documento cos que pretende cumprir coas obrigas establecidas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informa todos os usuarios do sitio web sobre as condicións de uso do sitio web.

Calquera persoa que acceda a este sitio web asume a función de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento estrito das disposicións aquí establecidas, así como de calquera outra disposición legal que resulte de aplicación.

O prestador resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obriga de comunicar ou poñer en coñecemento dos usuarios as devanditas obrigas, entendéndose como suficiente a publicación na páxina web do prestador.

Responsabilidade

O prestador queda exento de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada na súa páxina web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo a el.

O sitio web do provedor pode utilizar cookies (pequenos ficheiros de información que o servidor envía ao ordenador da persoa que accede á páxina) para realizar determinadas funcións que se consideran imprescindibles para o bo funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficiente a súa transmisión posterior e desaparecen ao finalizar a sesión do usuario. En ningún caso se utilizarán cookies para recoller información persoal. Política de cookies.

Desde o sitio web do cliente é posible ser redirixido a contidos de sitios web de terceiros. Dado que o prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos por terceiros nos seus sitios web, non asume ningún tipo de responsabilidade respecto dos devanditos contidos. En todo caso, o prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que poida contravenir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección ao devandito sitio web, informando ás autoridades competentes do contido en pregunta.

O prestador non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web. o prestamista. Non obstante, e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, o prestador ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando activamente na retirada ou bloqueo de todos os contidos que poidan afectar ou contravenir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros. partidos ou moral e orde pública. No caso de que o usuario considere que existe algún contido no sitio web susceptible de ser susceptible a esta clasificación, comuníquese inmediatamente ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probouse para funcionar correctamente. En principio, pódese garantir o correcto funcionamento os 365 días do ano, as 24 horas do día. Non obstante, o provedor non descarta a posibilidade de que existan determinados erros de programación, ou que se produzan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias similares que imposibiliten o acceso ao sitio web.

Propiedade Intelectual e Industrial

O sitio web, incluíndo pero non limitado á súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador ou, se é o caso, dispoñen de licenza ou autorización expresa de parte dos autores. Todos os contidos do sitio web están debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos correspondentes rexistros públicos.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución, uso, explotación, distribución e comercialización total ou parcial, precisa en todo caso da autorización previa por escrito do prestador. Calquera uso non autorizado previamente polo provedor será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, textos e/ou gráficos que non sexan do prestador e que poidan aparecer na páxina web pertencen aos seus respectivos propietarios, que son eles mesmos responsables de calquera posible controversia que se suscita respecto deles. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa destes.

O prestador NON AUTORIZA expresamente que terceiros poidan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web, debendo en todo caso redirixir ao sitio web principal do prestador.

O prestador recoñece os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual a favor dos seus titulares, e a súa mera mención ou aparición no sitio web non implica a existencia de dereitos nin responsabilidade algunha do prestador sobre os mesmos, nin implica aval, patrocinio ou recomendación. polo provedor.do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación sobre posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrónico que figura nos datos identificativos ao comezo deste documento.

Veracidade da información

Toda a información facilitada polo Usuario deberá ser veraz. Para estes efectos, o Usuario garante a autenticidade dos datos comunicados a través dos formularios de subscrición dos Servizos. Será responsabilidade do Usuario manter toda a información facilitada á Empresa permanentemente actualizada para que responda, en cada momento, á súa situación real. En todo caso, o Usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause ao prestador ou a terceiros.

Menores

Para utilizar os servizos, os menores de idade deberán obter sempre o consentimento previo dos seus pais, titores ou representantes legais, que son os responsables últimos de todos os actos que realicen os menores ao seu cargo. Correspóndelles a responsabilidade na determinación dos contidos concretos aos que acceden os menores de idade, polo que se acceden a contidos inadecuados en Internet, deberán establecerse nos seus equipos informáticos mecanismos, en particular programas informáticos, filtros e bloques, que permitan limitar o contidos dispoñibles e, aínda que non son infalibles, resultan especialmente útiles para controlar e restrinxir os materiais aos que poden acceder os menores.

Obriga de facer un uso correcto da Web

O Usuario comprométese a utilizar o Sitio Web de acordo coa Lei e o presente Aviso Legal, así como coa moral e os bos costumes. Para tal fin, o Usuario absterase de utilizar a páxina con fins ilícitos ou prohibidos, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera xeito poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir o normal uso dos equipos informáticos ou documentos, arquivos e todo tipo de contidos almacenados en calquera equipo informático do provedor.

En particular, e a título indicativo pero non exhaustivo, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros información, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera tipo de material que:

 1. é contrario, despreza ou atenta contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidos constitucionalmente, nos tratados internacionais e demais normativa vixente;
 2. inducir, incitar ou promover accións delituosas, degradantes, difamatorias, violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral e á orde pública;
 3. inducir, incitar ou promover accións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición;
 4. é contrario ao dereito á honra, á intimidade persoal ou familiar ou á imaxe das persoas;
 5. prexudica de calquera xeito a credibilidade do provedor ou de terceiros; e
 6. constitúe publicidade ilícita, enganosa ou desleal.

Lei aplicable e xurisdición

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas con este sitio web ou coas actividades nel desenvolvidas será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para resolver todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Galicia.