Política de Privacidade

1. Datos do responsable do tratamento

  • Denominación social: Asociación de Esclerose Múltiple do Morrazo EMMO., en diante, “A empresa”.
  • Nome comercial: EMMO.
  • Domicilio Social: rúa Masandía, 4, Tirán, 36958 Moaña, Pontevedra.
  • NIF: G06911663.
  • Teléfono: 691 83 50 79
  • Correo electrónico: info@emmo.gal

1.1. Normativa aplicable

A nosa Política de Privacidade foi deseñada de acordo co Regulamento Xeral de Protección de Datos da UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos e pola que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais. Ao facilitarnos os seus datos, declara que leu e coñece esta Política de Privacidade, dando o seu consentimento inequívoco e expreso para o tratamento dos seus datos persoais de acordo coas finalidades e termos aquí expresados. A Empresa poderá modificar esta Política de Privacidade para adaptala ás novas lexislacións, xurisprudencia ou interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. Estas condicións de privacidade poderán complementarse co Aviso Legal, Política de Cookies e as Condicións Xerais que, no seu caso, se recollan para determinados produtos ou servizos, se o devandito acceso implica algunha especialidade en materia de protección de datos persoais.

1.2. Delegado de Protección de Datos

Martin López Escartín– Avogado ICAM 103516

2. Finalidade do Tratamento dos Datos Persoais

O tratamento que realizamos dos seus datos persoais responde ás seguintes finalidades:

  • Xestión administrativa, comercial e financeira dos servizos prestados.
  • Envío de documentación, citas e novos servizos por correo, SMS, Whatsapp ou calquera outro medio de comunicaciónDentro do noso compromiso de garantir a seguridade e confidencialidade dos seus datos persoais, informámoslle de que se adoptaron as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que están expostos, segundo o artigo 32 do RGPD UE 679/2016.
  • Uso de imaxes: a túa imaxe fotográfica pode incluírse nos nosos medios de comunicación promocionais, educativos ou redes sociais (Facebook, Twitter, Youtube ou blog)

2.1. Período de Conservación dos seus datos

Conservaremos os seus datos persoais desde que nos preste o seu consentimento ata que o revogue ou solicite a limitación do tratamento. Nestes casos, manteremos os seus datos bloqueados durante os períodos legalmente exixidos.

3. Lexitimación e Datos Recollidos

A lexitimidade para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso outorgado mediante un acto positivo e afirmativo (cubrir o formulario correspondente e marcar a caixa de aceptación desta política) no momento de facilitarnos os seus datos persoais.

3.1. Consentimento para tratar os seus datos

Cubrindo os formularios, marcando a casilla "Acepto a Política de Privacidade" e premendo para enviar os datos, ou enviando correos electrónicos á Empresa a través das contas habilitadas para tal efecto, o Usuario declara ter lido e aceptado expresamente esta privacidade. política, e outorga o seu consentimento inequívoco e expreso para o tratamento dos seus datos persoais de acordo coas finalidades indicadas.

4. Medidas de seguridade

Dentro do noso compromiso de garantir a seguridade e confidencialidade dos seus datos persoais, informámoslle de que se adoptaron as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que están expostos, segundo o artigo 32 do RGPD UE 679/2016.

5. Transferencia de datos

Non se prevén cesións de datos nin transferencias internacionais dos seus datos, salvo as autorizadas pola lexislación fiscal, mercantil e de telecomunicacións, así como naqueles casos nos que unha autoridade xudicial o requira.

6. Dereitos dos usuarios

Calquera interesado ten dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando ou non datos persoais que lle incumban. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados ​​poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, caso en que só os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados ​​poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. O responsable do ficheiro deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. De acordo coa lexislación vixente, ten os seguintes dereitos: dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais, dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión, dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, dereito a opoñerse ao tratamento, dereito á portabilidade dos datos e así mesmo, a revogar o consentimento outorgado. Así mesmo, ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

6.1. Como exercer os meus dereitos?

Para exercer os seus dereitos, deberá dirixirse ao responsable, solicitando o correspondente formulario para o exercicio do dereito elixido. Opcionalmente, pode dirixirse á Autoridade de Control competente para obter información adicional sobre os seus dereitos. A información de contacto para o exercicio dos seus dereitos é o número de teléfono 691 83 50 79 e o correo electrónico: emmoanha@gmail.com. Lembra achegar copia dun documento que nos permita identificarte.

7. Consentimento para o envío de comunicacións electrónicas

Así mesmo, e de conformidade co disposto na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, cubrindo o formulario de recollida de datos e marcando a correspondente casilla "Acepto o envío de comunicacións electrónicas", está concedendo o consentimento expreso para enviar información sobre a Compañía ao seu enderezo de correo electrónico, teléfono, fax ou outros medios electrónicos.